Gdy gmina uchwala plan miejscowy

Prawa właścicieli działek. Czy mają wpływ na treść planu

Martyna Sługocka
Martyna Sługocka

Postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą utrudnić albo ułatwić realizację pewnych inwestycji, a co za tym idzie mają znaczny wpływ na wartość nieruchomości. Jakie działania w sprawie kształtu nowego planu mogą podjąć właściciele działek, zanim zostanie on uchwalony, a jakie już po tym fakcie?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to uchwalany przez gminę akt prawa miejscowego, w którym ustala się rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu (czyli co właściciele nieruchomości mogą na nich wybudować i jaką prowadzić działalność oraz czy nie grozi im wywłaszczenie). Przy tworzeniu planu gmina powinna uwzględnić zarówno interes publiczny, jak i prywatny właścicieli nieruchomości objętych planem, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Szczegółowy tryb uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został określony w art.14-29ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu

Procedura rozpoczyna się od podjęcia przez radę gminyz własnej inicjatywy lub na wniosek wójta (burmistrza albo prezydenta miasta)uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mieszkaniec gminy nie ma więc możliwości skłonienia rady gminy do podjęcia uchwały w sprawie planu obejmującego jego nieruchomość.

Oczywiście osoby zainteresowane zawsze mogą złożyć pismo z prośbą o przystąpienie do sporządzania planu, jednak gmina nie ma obowiązku uwzględnienia tej prośby.

Załącznikiem do uchwały jest mapa wskazująca granice obszaru objętego projektem planu. Już na tym etapie można więc sprawdzić, czy dana działka będzie objęta przygotowywanym planem miejscowym, ponieważ tak wyznaczone granice są wiążące (obszar objęty nowym planem musi się pokrywać z obszarem zakreślonym w uchwale o przystąpieniu do sporządzania tego planu). W uchwale tej nie znajdziemy natomiast żadnych ustaleń w zakresie przyszłego przeznaczenia terenów. Rozpoczęcie procedury planistycznej, czyli podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, jest ogłaszane w prasie miejscowej i w obwieszczeniu (przepisy prawa nie określają bliżej formy obwieszczenia, powszechną praktyką jest natomiast wywieszanie go w siedzibie urzędu gminy oraz na jego stronie internetowej), a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości (na przykład na tablicy ogłoszeniowej we wsi lub w lokalnym sklepie). Uchwała o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu nie jest ogłaszana w dzienniku urzędowym województwa.

W ogłoszeniu podaje się formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, przy czym nie może on być krótszy niż 21 dni od zamieszczenia ogłoszenia. Dodatkowo wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu (między innymi regionalnego dyrektora ochrony środowiska, właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wojewodę), a także występuje do odpowiedniego ministra o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze oraz nieleśne (jeżeli jest to wymagane).

Osoby zainteresowane ustaleniami tworzonego planu, czyli przede wszystkim właściciele nieruchomości położonych na obszarze wskazanym w uchwale, muszą same śledzić działania gminy, ponieważ nie zostaną powiadomione indywidualnie o rozpoczętej procedurze planistycznej. Jeśli ją przeoczą, stracą możliwość zgłaszania swoich postulatów.

Składanie wniosków do planu

Każdy może składać propozycje przyszłych rozwiązań planistycznych odnośnie do terenu objętego uchwałą o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu (zarówno mieszkańcy gminy, jak i osoby w niej niemieszkające). Wszystkie prawidłowo i terminowo złożone wnioski (zgodnie z warunkami podanymi w ogłoszeniu) powinny zostać rozpatrzone przez organ planistyczny.

We wniosku można wskazać oczekiwane przeznaczenie większego terenu lub indywidualnej nieruchomości, linie zabudowy, wysokość budynków i wszystkie inne postanowienia, które byłyby korzystne dla wnioskodawcy.

Nie ma przy tym potrzeby powoływania przepisów prawa – to gmina zweryfikuje, czy zaproponowane rozwiązania są możliwe do realizacji. Żeby niczego nie pominąć, warto przejrzeć treść planów miejscowych już uchwalonych przez daną gminę. Powinny być one dostępne na stronie internetowej urzędu gminy.

Ustawa nie narzuca sposobu rozpatrzenia wniosków, ale organ jednoosobowy, jakim jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, powinien rozpatrzyć wszystkie złożone wnioski i wydać w tym zakresie rozstrzygnięcie w formie zarządzenia (może ono odnosić się do więcej niż jednego wniosku). Wnioskodawca nie otrzyma jednak od gminy indywidualnej odpowiedzi; urząd nie ma także obowiązku publikacji zarządzenia. Wnioski, które zostały uznane za zasadne, powinny być ująć w projekcie planu. Zatem dopiero z tego projektu wnioskodawca dowie się, czy jego wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Gdy gmina uchwala plan miejscowy

rys. Tomasz Wawer

W artykule znajdziesz:

  • omówienie procedury uchwalania planu miejscowego
  • podpowiedź, jak i kiedy składać wnioski i uwagi do opracowywanego przez gminę planu miejscowego
  • wskazanie, w jaki sposób można dochodzić zmiany niekorzystnych ustaleń w obowiązującym już planie miejscowym
zamkniety
Aby przeczytać cały artykuł, kup dostęp do Muratora ONLINE

Będziesz korzystać z całego Murator.pl, w tym archiwum, dodatków i wydań specjalnych

Wydanie: Murator 7/2016 Tekst Martyna Sługocka
warto przeczytać
tematy z okładki
Panele fotowoltaiczne - rodzaje i zasada działania
Panele PV przetwarzają promieniowanie słoneczne w energię elektryczną - tak zwaną zieloną, bo powstającą ze źródła odnawialnego. Można ją wykorzystać...
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
Cegły ceramiczne na nietynkowane mury i nawierzchnie
Bogata kolorystyka i wielość formatów sprawiają, że cegła doskonale wpisuje się w każdą architekturę. Poznajmy rodzaje wyrobów i ich parametry,...
CEGLANA ŚCIANA